do seid ehr uffde seid vunn zwaa hesse 

 

Sie ausm Spessart 

Er ausm Gelobte Land 

 

unn usser verrickter Köjder

 Griso